Algemene voorwaarden

MAKE-UP ARTIST Nicky Alen
Heikant 66, 2290 Vorselaar 
info@nickyalen.be 
+32472823157
Ondernemingsnummer 0729.729.614
Vestigingseenheidsnummer 2.290.644.310
IBAN BE92 7360 5903 9823
Eenmanszaak 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Heikant 66, 2290 Vorselaar, ondernemingsnummer 0729.729.614, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MAKE-UP ARTIST Nicky Alen aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MAKE-UP ARTIST Nicky Alen niet. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. MAKE-UP ARTIST Nicky Alen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 
via Bancontact 
via Paypal
via KBC/CBC Payment Button
via ING Home'Pay
via bankoverschrijving IBAN BE92 7360 5903 9823
via betalen bij afhaling 

MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België en Nederland. 

De levering gebeurt voornamelijk door Bpost (België) of DPD (Nederland). MAKE-UP ARTIST Nicky Alen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij Bpost, DPD of andere verzenddiensten. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling verzonden naar het door de klant opgegeven adres. Tijdens verlofperiodes kan de verzendtermijn langer zijn, maar dit zal duidelijk vermeld worden op de site. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."; 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, info@nickyalen.be, via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, Heikant 66, 2290 Vorselaar. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en eventuele gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MAKE-UP ARTIST Nicky Alen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MAKE-UP ARTIST Nicky Alen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MAKE-UP ARTIST Nicky Alen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MAKE-UP ARTIST Nicky Alen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

MAKE-UP ARTIST Nicky Alen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met MAKE-UP ARTIST Nicky Alen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MAKE-UP ARTIST Nicky Alen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, slijtage, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen is bereikbaar via e-mail op info@nickyalen.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MAKE-UP ARTIST Nicky Alen beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt MAKE-UP ARTIST Nicky Alen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, Heikant 66, 2290 Vorselaar, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MAKE-UP ARTIST Nicky Alen, Heikant 66, 2290 Vorselaar. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MAKE-UP ARTIST Nicky Alen heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
MAKE-UP ARTIST Nicky Alen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@nickyalen.be. 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door MAKE-UP ARTIST Nicky Alen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MAKE-UP ARTIST Nicky Alen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.